วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความซื่อสัตย์

....ความซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจปลอดจากความลำเอียงหรืออคติ...คุณลักษณะพฤติกรรมของผู้มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และถูกต้อง
....คำที่ใกล้เคียงกับคำว่าซื่อสัตย์
1. สุจริต
2. ซื่อตรง
3. ยุติธรรม
4. มีสัจจะ

คุณค่าของ ความซื่อสัตย์
........คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์
1. ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากคนอื่น 
2. เป็นการฝึกตนเองในการปฏิบัติตนให้ดี
3. เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น 
4. ทำให้ประเทศมีคนดีเพิ่มขึ้น 

สุภาษิตสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์

 * คตในข้องอในกระดูก                หมายถึง    ไม่ซื่อ
 * ฉ้อราษฎร์บังหลวง                  หมายถึง   เบียดบังเงินหลวง

เพลงเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

เนื้อเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์

จิรากร สมพิทักษ์ - จากนี้ไปจนนิรันดร์
คำร้อง         ฟองเบียร์
ทำนอง        ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง       ธีระปริญญ์ รัตนบุตร


แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียว
เปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมาย
ไม่ว่าฉันและเธอ ต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหร่
คำว่ารักจะผูกใจเราไว้ ไม่ให้ไกลกัน

จากที่เคยเย็นชาก็หวั่นไหว จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคย
สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย เธอบอกกันให้รู้
เปลี่ยนชีวิตฉันไป อยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดู
วันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไร

ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย

จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ
กี่ปัญหามากมายเพียงใด เรามีกันไม่แพ้
ต่อไปนี้สัญญาจะ เกิดอะไรกับเธอแล้วแต่
คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป

ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย
วิเคราะห์เพลง
จะเห็นได้ว่าสผู้ชายมีความซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงจะรักผู้หญิงจนวันตายโดยไม่เปลี่ยนไป

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล  ระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบซอฟท์แวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฎิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....6.บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
.....7.บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
.....8.อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....9.บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10.บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11.อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12.อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13.ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14.สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่การเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้